Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Veel gestelde vragen:

Wat is eigenlijk….

…..het verschil tussen Bluetooth, WLAN, WiMAX en BWA ?

Dit zijn benamingen voor radioverbindingen die met verschillende frequenties in het microgolfbereik werken en verschillende afstanden kunnen overbruggen.
Er is ook onderscheid in het aantal apparaten en de manier waarop je ze kan gebruiken.

Bluetooth gebruikt de frequenties tussen 2,402 en 2,480 GHz. { dezelfde frequenties [2,45 GHz.] waarin een magnetron functioneert }. Bluetooth is een radionetwerk voor korte afstanden, meestal binnen kantoorruimtes. Er kunnen tot 8 apparaten aangesloten worden,
bijvoorbeeld een computer, mobieltje of printer, waarbij één van de apparaten de anderen aanstuurt. Storingen kunnen optreden door magnetrons, draadloze besturing van garagedeuren en autosloten, Dect-telefoons en WLAN-netwerken. Bovendien zijn ze af te luisteren.

WLAN [Wireless Local Area Network] is een radionetwerk wat ook wel Wi-Fi genoemd wordt. Het is sneller dan Bluetooth en heeft een grotere bereik. In binnenruimtes is dit
30 tot 80 meter en met richtantennes is in het vrije veld een bereik van meerdere
kilometers mogelijk. De aansturing gebeurt door zogenaamde Accesspoints, de basis stations
van het netwerk. De frequenties liggen rond de 2,4-2,5 GHz. en 5,15-5,7 GHz.

BWA [Broadband Wireless Access] is een nieuw systeem van radioverbindingen voor
snelle Internettoegang, dat nog in opbouw is en vele gebruikmogelijkheden heeft.
BWA gaat frequenties gebruiken tussen 3,4 en 3,6 GHz. en kan indien nodig van
3,6 GHz. tot 3,8 GHz. uitgebreid worden.

WiMAX-netwerken [ Worldwide Interopeability for Microwave Acces] zijn regionale
radionetwerken, die een bereik hebben van 20 tot wel 50 km.
Als centrale aansturing dient een basisstation, dat regelt wie er op een bepaalt moment
zenden kan. WiMAX-netwerken maken DSL-verbindingen mogelijk op plaatsen waar
geen draadverbindingen aanwezig zijn. De frequenties liggen tussen de 2 en 12 GHz.

Top ^

Wat is eigenlijk een SAR-waarde ?

De SAR-waarde [ Specifieke Absorbtion Rate ] is een maat voor de in levende wezens
en voorwerpen ingedrongen elektromagnetische straling.
De maateenheid hiervoor is Watt per kilo lichaamsweefsel [W/kg].
De indringdiepte hangt af van de golflengte en de samenstelling van het materiaal af.
De SAR geeft eveneens aan, hoeveel er in het lichaamsweefsel of door andere materialen wordt [geabsorbeerd] opgenomen. Straling die in materie dringt, kan daar uitwerkingen hebben. De belangrijkste werking is bijvoorbeeld het opwekken van warmte [het thermisch effect]. Dit effect wordt o.a. bij magnetrons gebruikt.
Naast het thermisch effect is er ook een a-thermisch effect, die bij stralingsdichtheden ónder de zogenaamde thermische drempel optreden. Deze effecten zijn bijvoorbeeld het vormen van radicalen, verandering van de eigenschappen der celmembranen en van de hersengolven.

De straling verdeelt zich in het lichaamsweefsel niet gelijkmatig, want ieder soort weefsel
heeft een andere absorptie capaciteit. Sterk waterhoudend weefsel absorbeert sterker
dan vochtarm. Daarnaast wordt de straling aan de orgaanoppervlakte afgebogen of gereflecteerd, zodat er enerzijds plaatsen zijn waar een geringere stralingsdichtheid is en op
andere plaatsen kan het tot ,,hot spots ,, komen.

Mobieltjes moeten zo geconstrueerd worden, dat ze aan de grenswaarde van 0,8 Watt/kg, gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel, bij maximaal vermogen voldoen.
De manier van meten is precies vastgelegd. Gecontroleerd wordt het nakomen van deze grenswaarde met een vloeistof gevuld kunsthoofd, die de samenstelling in een menselijk
hoofd moet nabootsen.
Natuurlijk kan een kunststof hoofd niet de echte verhoudingen aan een levend lichaam nabootsen.

Bij het telefoneren met het mobieltje wordt meestal de grenswaarde niet overschreden,
omdat het apparaat slechts zelden met maximaal vermogen hoeft te zenden; dit dankzij de
automatische vermogensregelaar.
Toch kan er bij langdurige telefoongesprekken tot opwarming van weefsel aan het hoofd komen.

De vandaag de dag op de markt aangeboden mobieltjes hebben een groot onderscheid met
betrekking tot deze SAR-waarden. Daar met men bij aankoop goed op letten.

Top ^

Wat is elektrosmog?

Het woord “ elektrosmog” is rond de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan. Het woord zelf is niet geheel wetenschappelijk juist, maar er is mee te leven. Smog betekent; een door uitlaatgassen belaste lucht, die gevaar voor de gezondheid oplevert. ,, Elektrosmog ,, wil de stralenbelasting, veroorzaakt door elektromagnetische velden en golven omschrijven.

Ongeveer 120jaar geleden is het verschijnsel ,, Elektrosmog ,, ontstaan bij het ontsteken van de eerste[op gelijkstroom werkende] elektrische lamp door Thomas Edison. Rond die periode ontwikkelde Nicola Tesla het wisselstroomsysteem; een Extreem Laag Frequent[ELF]
elektromagnetisch veld van 60 Hertz.

Een paar jaar na de uitvinding van Edison ontdekte Heinrich Hertz de draadloze overdracht van elektrische energie d.m.v. de beroemde luchtspleten. Dit was eigenlijk al door Galvani een honderd jaar eerder ontdekt en was het begin van de elektromagnetische golven,
die men voor allerlei zenders kon gebruiken.

Epidemiologie, wat is dat eigenlijk?

Wanneer er sprake is van epidemiologische studies,gaat het altijd om statistieken, dus om het rekenen met ziektegevallen.
De definitie van epidemiologie is ,, De leer van de volksziekten’’ ofwel;
Wetenschap van het optreden van ziekten in de menselijke bevolking.

Een epidemie[ Grieks voor ,, in volk verbreid’’] is een ziekte die talrijk in een bepaalde
periode in een bepaald gebied optreedt.
Als deze ziekte zich wereldwijd verspreidt, spreekt men van een ,, PANDEMIE’’.

Oorspronkelijk ging het in de epidemiologie om besmettelijke ziekten [infectieziekten],
vandaag de dag worden ook Milieu-, Hart- en Vaat- en andere ziekten epidemiologisch
bewaakt met het doel, zo vroeg mogelijk maatregelen te kunnen nemen.

Om zo’n ziektegeval [uitbraak] te kunnen berekenen, moet men begrippen definiëren,
die voor de statistische beoordeling kunnen worden ingezet.

Prevalent is het aantal betroffenen bij een bepaalde ziekte in een bepaald tijdbestek;
daartegenover is de Incidentie; het aantal toegenomen gevallen.

Om terugkijkend vast te stellen, of bepaalde omstandigheden ziekmakend zijn, worden
Case controle- of Cohort –studies uitgevoerd.
Bij Case controle studies zoekt men de ziektegevallen van een bepaalde ziekte over een bepaalde periode, bijvoorbeeld 20 jaar, tezamen en vergelijkt de levensomstandigheden
van de zieke personen met die van niet-zieke personen of andere referentie groepen;
bij Cohort studies worden bepaalde beroeps- of leeftijd –groepen met elkaar vergeleken.

Men krijgt door vragen te stellen gegevens, met welke men Risicofactoren berekenen
kan. Een Risicofactor van 1 betekent, dat er geen verschil tussen Controle en Ziektegevallen zijn; de Factor 2 betekent dat het risico twee maal zo hoog is een bepaalde ziekte te krijgen.

Een fundamenteel probleem bij epidemiologische studies is, dat de onderzochte Criteria
in hun belangrijkheid afgewogen worden, en daardoor onzekerheden in zich hebben.

Het volgende is, dat er dikwijls té kleine Case getallen zijn, waardoor men dan niet met zekerheid zeggen kan, of de ziekte toevallig ontstaan is of aan omstandigheden toe te schrijven is. Bijzonder moeilijk wordt het, wanneer één oorzaak, bijvoorbeeld een
bepaald soort elektromagnetisch veld, verschillende symptomen oproepen kan.

Wat is het gevaar van een mobieltje bij onweer?

In Londen werd een 15 jarig meisje tijdens het telefoneren met haar mobieltje door de
bliksem getroffen en raakte zwaar gewond.

In de meeste gevallen wordt de bliksem aan de lichaamsoppervlakte afgeleid zonder
in het lichaam door te dringen [een zogenaamde Flash-over], omdat de huidweerstand zo groot is. Daarom zijn de bliksems zelden dodelijk.
Maar wanneer geleidende voorwerpen, b.v. metalen, vloeistoffen, met het lichaam verbonden zijn, wordt deze weerstand doorbroken en kan de stroom het lichaam binnendringen.

Het geval van het meisje in Londen wijst erop, dat een mobieltje het risico met zich mee draagt, bij bliksem zware gezondheidsschaden te veroorzaken. Het meisje had in een park
tijdens een onweer getelefoneerd en werd daarbij door de bliksem getroffen.
Zij werd gereanimeerd en gered, maar kon zich niets van het voorval herinneren omdat ze een hartstilstand gekregen had.

Toch was zij na een jaar nog steeds niet genezen, zat in en rolstoel en had lichamelijke,
psychische en emotionele problemen.
Daarbij komt nog een gat in het trommelvlies met verlies van gehoor aan het oor, waarmee ze met haar Handy getelefoneerd had.

Bron: British Medical Journal [2006] 332, 1513 [24Juni];
doi: 10.1136/bmj.332.7556.1513-b: Injury from lightning strike
while using mobile Phone.

Wat straalt daar zo?

Elektrische apparaten geven elektromagnetische golven af.
Hun biologische werking wordt in Watt per vierkante meter gemeten.

De grenswaarde voor de mens ligt tussen de 4,5 en 9 Watt/m2.
Dit is 4,5 tot 9 miljoen mikroWatt per vierkante meter.

Verschillende disciplines bevelen toch duidelijk lagere waarden aan:
ongeveer 1 of 0,1 Watt/m2, sommige zelfs rond 0,001 mikroWatt/m2.
en zelfs daaronder!

Op tien meter afstand van een GSM-site worden 0,2 Watt per vierkante meter
[ 200.000 mikroWatt/m2] gemeten. Dit is 20 mikroWatt per vierkante centimeter.
Deze straling is 217 Hz. gepulst en moet een factor 10 ernstiger genomen worden.

Bij een magnetron op 1 meter afstand [bij de normale lekkage] 8 mikroWatt/cm2.
Deze straling is ongepulst.

Bij een GSM mobieltje bij je oor minimaal 3 mikroWatt/cm2

Deze straling heeft een hoofd pulsering van 217 Hz.
Ook deze straling moet men een factor 10 ernstiger nemen.

Tegenwoordig is er ook hevige kritiek op de DECT telefoon.
Hun stralingsterkte van mobieltje bij het oor is ongeveer 2 mikroWatt/cm2.
Zo ook het basisstation, maar dat straalt ook uit wanneer er niet gebeld wordt.
Daarbij is deze straling gepulst met 100 Hz. En moet men dit een factor 10
ernstiger nemen.

Over het algemeen kan men bij langdurige gesprekken beter een analoog mobiel
[draadloos] toestel gebruiken.
Nog beter is dan het gebruik van een vast, bedraad toestel.

Top ^Top ^
Wat veroorzaakt Elektrosmog?

Iedereen wil nu wel eens weten wat de veroorzakers zijn van elektrosmog. In wezen zijn dit alle elektrische en elektronische gebruiksapparaten met hun aan en afvoerleidingen. De sterkste zijn apparaten met een transformator, én apparaten die iets moeten verhitten. De gevaarlijkste zijn die, waar je het dichtst bij verblijft en dat gedurende langere tijd met een zekere regelmaat; b.v. elektrische wekker, waterbed, elektrische deken, halogeen of T.L. verlichting bij het bed, elektrische bedden. Daarnaast; T. V.'s, stereo-installaties, computers (geen MPR-2 of TCO’99 zijnde), vooral aan de zij en achterkant en in de stand by stand.
Voor mensen met een pacemaker een aparte waarschuwing. Bekend zijn wel hoogspannings¬leidingen, maar niet die in de straat onder de grond liggen. Ook de magnetron lekt altijd. In de ontdooistand veroorzaakt hij wisselende veldsterktes, stroomdichtheden en frequenties, die bij een bepaald vermogen het readcontact van de pacemaker in ongerede brengen. Dus op zijn minst er nooit bij blijven staan, ook niet bij het opwarmen van bijvoorbeeld een glaasje melk. Sommige mensen kijken daarbij door het ruitje. Dit laatste is ook zeer slecht voor uw ogen.
Een aantal warenhuizen hebben automatische deuren, gestuurd door een radardetector. Deze zijn écht gevaarlijk voor mensen met pacemakers, maar ook voor mensen in het algemeen. Niet in zijn bereik blijven staan! Ga niet met luidsprekers slepen, daarin zitten sterke statische magneten, wat niet goed is voor de pacemaker. Leg de luidsprekers ook niet op het bed, want dan worden alle metalen delen permanent magnetisch, wat niet goed voor de nachtrust is.
Probeer daarnaast uw woning binnen vochtig te houden. Zéker boven de 40% rel. lucht¬vochtigheid. Anders ontstaan er sterke statische en frequentiegebonden elektrische velden. Droogte werkt namelijk elektrisch isolerend, waardoor de velden niet kunnen afvloeien. Dit geldt vooral bij inrichtingen en aankledingen van kunststoffen die van zichzelf sterke statische ladingen veroorzaken. Schuif bij het luchten uw glasgordijn van kunststof terzijde, anders komt er alleen maar sterk opgeladen lucht naar binnen en niet die neutrale, frisse lucht, die u bedoelde. Koop een goede hygrometer, of stel de uwe goed af. Het afstellen doet u door de meter in een goed vochtige doek te wikkelen en na 10 minuten wachten de wijzer op 95 graden te draaien met het schroefje aan de achterzijde. Controleer zelf uw bed op statische magneetvelden. Haal op verschillende plaatsen een kompas langs uw bed. Elke graad afwijking komt overeen met een afwijkende stroomdichtheid van 100 nano Tesla. 1000 nano Tesla geldt als grenswaarde.
Alle soorten magneetvelden gaan overal doorheen, ook door dikke gewapende betonwanden en ook door 100 meter natte klei. Slaap dus niet direct achter een televisie die in een andere kamer staat. Haal alle elektriciteit bij uw bed weg. Misschien staat er achter de wand, bij de buren wel een televisietoestel. Maar het beste is toch om het een keer te laten meten. Want meten is weten; en aan de hand daarvan kunnen, al of niet, maatregelen worden genomen.

Wat zijn de risico’s van UMTS ?

In 2003 heeft Prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn van TNO-FEL samen met CRF-I in Schaik
en TNO-TM te Soesterberg in opdracht van het directoraat-generaal Telecommunicatie
en Post{DGTP} van het Ministerie van EZ, VWS en VROM onderzoek gedaan naar
eventuele effecten van UMTS op de mens. Het Ministerie van Economische zaken
fungeerde hierbij als coördinator. Het onderzoek is uitgevoerd met een door de
Medisch Ethische Toetsingscommissie goedgekeurd onderzoeksprotocol.

Daar kwamen om kort te gaan, statistisch significante a-thermische biologische reacties
naar voren die men niet verwacht had. Het TNO-onderzoek is uitgevoerd met lage veldsterkten, vergelijkbaar met die afkomstig van een basisstation waaraan men in de
dagelijkse praktijk maximaal kan zijn blootgesteld.

Besloten werd hier geen ruchtbaarheid aan te geven en het onderzoek in Zwitserland
door onafhankelijke onderzoekers van de Forschungsstiftung Mobilkommunikation
te laten controleren. Deze constateerden dat er geen aanwijzing was dat UMTS-velden gedurende relatief korte termijn; gezondheidsklachten veroorzaken.
Tot zover dit Cofam-II onderzoek.

Daar had staatssecretaris Van Geel op gewacht en riep van de daken dat UMTS geen
kwaad kan en dat er nu geplaatst kon worden.

De onderzoekers van Cofam-II hadden echter een voorbehoud gemaakt:
,,No conclusions can be drawn regarding short term-effects of cell Phone exposure
or the effects of long-term base station-like exposure on human health.”

Ofwel: er is nog meer onderzoek nodig.

Top ^

Wat kan er nog meer worden gemeten?


Speciaal voor het binnenklimaat kunnen de volgende aanvullende metingen verricht worden:

Inclinatie van aardmagneetveld
Lucht-Ionen en Ionisatie
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Fijnstofmetingen
Computers conform TCO’99
Zuurstof
CO2.
CO.
O3

Top ^