Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Richtlijn 2004/40/EG: 'Blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden'


Richtlijn 2004/40/EG van 29 april 2004, bevat de minimumvoorschriften voor de bescherming van werknemers tegen de risico's voor hun gezondheid en veiligheid die zich voordoen of kunnen voordoen als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het werk.
De richtlijn moet uiterlijk 30 april 2008 in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd. Om de richtlijn in het Nederlandse bedrijfsleven goed te kunnen toepassen, is aanvullende kennis nodig. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft RIVM opdracht gegeven om onderzoek te doen (het EMVIA-project). Meer over dit onderzoek staat in de bijgevoegde notitie.
Sterke elektromagnetische velden kunnen worden opgewekt bij zware industriële processen in machines of bij lassen of inductieve processen, en de nieuwe richtlijn kan dus voor de achterban van de Vereniging FME-CWM en de aan FME-CWM gelieerde branches die behoorlijke grote implicaties hebben. Daarnaast kunnen de producten, zodra zij in gebruik zijn genomen elektromagnetische velden opwekken die consequenties hebben voor de werknemers van de afnemers van deze producten. Daarbij kan gedacht worden aan transformatoren, schakelapparatuur of kabels. Ook bij het testen van deze producten kan de richtlijn al van toepassing zijn. Direct of indirect kunnen fabrikanten dus geconfronteerd worden met de eisen van de richtlijn.
Het onderzoek van RIVM biedt de mogelijkheid om voor veel voorkomende situaties, zoveel mogelijk standaard oplossingen en checklisten te genereren. In het kader van het voornoemde onderzoek is RIVM op zoek naar informatie vanuit de praktijk ter onderbouwing van de studie. In bijgevoegde notitie met bijlage vindt u nadere informatie over de beoogde resultaten van het onderzoek en een voorlopige indeling naar categorieën producten.
Binnenkort vindt nader overleg plaats tussen RIVM en een aantal direct betrokken deskundigen, o.a. van de Vereniging FME-CWM. Het zou daarbij dienstig zijn als zij zouden kunnen beschikken over de voornoemde informatie vanuit de branches. De volgende vragen doen zich daarbij voor:
1. Welke zware apparaten gebruikt u die mogelijk elektromagnetische velden uitzenden? Te denken valt bijvoorbeeld aan apparatuur voor inductieverwarming, lasapparatuur, elektrochemische processen (galvanisatie en elektrolyse) en andere die volgens u thuis horen in dit rijtje.
2. Zijn er openbare meetrapporten of berekeningen over de veldsterkte? Hoe verhouden de waarden zich tot de Actiewaarden of Grenswaarden voor blootstelling voor elektromagnetische velden?

Top ^

TCO’99 Richtlijnen.

Een monitor van een computer moet voldoen aan bepaalde emissiewaarden: de z.g. TCO'99 richtwaarden waar de hele wereld zich aan conformeert.

Het elektrostatische veld op 10 cm = < 5 kV/m.
Wat betreft de Laagfrequente Elektrische en Magnetische velden:

Het ELF, E-veld, Band 1: 5Hz- 2kHz op 30 cm voor het apparaat = > 10 V/m.
Het ELF, B-veld, Band 1: 5Hz- 2kHz op 30 cm voor het apparaat en 50 cm rondom het apparaat = < 200 nT.

Het VLF, E-veld, Band 11: 2 kHz- 400 kHz op 50 cm rondom het apparaat < 1,0 V/m.
Het VLF, B-veld, Band 11: 2 kHz- 400 kHz op 50 cm rondom het apparaat
< 25 nT.

Vanaf 300 nT. is er een faktor ,3, verhoogde kans op kinderleukemie.

Bij het donker worden en het zwakker worden van het aardmagnetische veld begint de uitstoot van Melatonine. Dit master [aansturing]-hormoon neemt de beveiliging van het lichaam over van het afweersysteem. Het afweersysteem gaat regenereren[werkt niet]. De detectie van het licht en het magneetveld wordt gedaan door de epifyse. Het masterhormoon stuurt andere hormonen aan, zoóók uitstoot van stoffen uit bepaalde klieren om het lichaam te beschermen tijdens de nacht.
Door de ELF, B-velden, afhankelijk van de sterkte [stroomdichtheid], wordt de uitstoot van Melatonine geremd of zelfs gestopt en is het lichaam onbeschermd tegen aanvallen van buiten [ bv. Virussen] en van binnenuit
[ bv. Kankercellen].
Via een magneetveld loopt er draadloos een stroom in het lichaam en wordt het opgeladen tot een bepaalde capaciteit [ elektrische lading].
In een elektrisch veld koppelt men capacitief aan en krijgt het lichaam dezelfde lading die in dit veld aanwezig is. Bovendien gaan er in het lichaam vereffeningstroompjes lopen.
De frequentie van de ELF emissies is vervelend omdat ze in het frequentiegebied van het menselijke lichaam liggen [ 0- 400 Hz.

Een LCD of TFT scherm wat voldoet aan de TCO'99 richtlijnen is de beste keus. Bij een pc met een anodestraalbuis monitor moet de monitor ook aan TCO'99 voldoen.
Zet bij monitoren de beeldfrequentie op 85 Hz.
Een tv met een beeldfrequentie van 100 Hz is beter voor de oogzenuwen.
Bij een tv is de enige bescherming, de afstand.
Die is afhankelijk van de grootte van het scherm en hoort in de gebruikaanwijzing te zijn beschreven.

Melatonine regelt o.a. de uitstoot van serotonine.
Het regelt ook je slaapritme, dus vooral in de avond geen blootstelling aan
magneetvelden van; trafo’s, spoelen, elektromotoren, beeldschermen, computers, actieve luidsprekers etc.

Top ^

Hoogfrequente meetwaarden en richtlijnen.

In het verre veld kan men de stralingsdichtheid S [W/m2] berekenen door de elektrische veldsterkte E[V/m] te vermenigvuldigen met de magnetische veldsterkte H[A/m].
Hierna volgen de waarden van de Elektrosmogverordening; ICNIRP en WHO.

MHz V/m mW/m2 MHz V/m mW/m2
10-400 27,50 2000 1200 47,63 6000
500 30,75 2500 1300 49,56 6500
600 33,68 3000 1400 51,45 7000
700 36,38 3500 1500 53,25 7500
800 38,89 4000 1600 55,00 8000
900 41,25 4500 1700 56,69 8500
1000 43,48 5000 1800 58,34 9000
1100 45,60 5500 1900 59,93 9500
MHz V/m mW/m2 MHz V/m mW/m2
2000 61,49 10.000 >2000 61,49 10.000


BOUWBIOLOGISCHE RICHTWAARDEN voor slaapbereiken.

ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN [gepulst]
Te verwaarlozen=<5 mV/m;; zwak=5-50 mV/m;;sterk=50-200 mV/m;;extreme=>200 mV/m.
In stralingsdichtheid=<0,1 mikroWatt/m2 is te verwaarlozen;; 0,1-5 is zwak;; 5-100 sterk en
-> 100 is extreme

ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN
[ ongepulst]
Te verwaarlozen=50 mV/m;; zwak=50-500 mV/m;; sterk=500-2000 mV/m;; extreme=>2000 mV/m
In stralingsdichtheid in mikroWatt/m2 is <10 is te verwaarlozen;; 10-500 is zwak ;;500-10.000 sterk en
boven 10.000 mikroWatt/m2 is extreme.

Hier een aanvulling.

De waarden van de ICNIRP en WHO zijn weergegeven in milliwatt: de bouwbiologische richtwaarden in mikrowatt .
1 milliwatt= 1000 mikrowatt, Daarbij is 1 m2= 10.000 cm2.
Het enorme verschil tussen officiële waarden[ die niet slaan op niet-thermische effecten] en die van de kritische wetenschap is zo groot, dat ik er niet mee kan werken.
In V/m houd ik een factor 50 lager aan dan de officiële waarden.

WHO-waarde in vermogensdichtheid, bij 2000 Megahertz is 10.000 milliwatt per vierkante meter! Dat is 1 milliwatt per cm2. ; ofwel 1000 mikrowatt per cm2.

Elektromagnetische Ver- en Onverdraagzaamheid.

Enkele voorbeelden van Elektromagnetische Incompatibiliteit zijn storingen tussen:
• diverse keukenmachines -> TV of fax
• magnetron -> pace maker
• babyfoon/walkietalkie -> gehoorapparaat
• mobile telefoon -> airbag
• kopieerapparaat -> radio
• babyfoon/laptop -> boordelektronica van een vliegtuig
• T.L. -> computer
• elektrische en magnetische E.L.F.-velden -> biologische structuren

Eenieder weet, dat hedendaags de dosis röntgenstralen bij het maken van foto’s in het ziekenhuis 600 tot 700 keer lager ligt dan zo’n 30 á 40 jaar geleden!
De constante belasting door technische elektromagnetische velden liggen buiten de evolutionaire ervaring van mens en natuur. Dit moge iedereen duidelijk zijn. Uit het boek van
Dr. J.J. Goedbloed is ook duidelijk geworden dat we geen bescherming tegen deze belasting hoeven te verwachten van de kant van de elektro-industrie. Als voorbeeld van een gevaarlijke belasting nemen we een magnetronoven. Om de straling binnen te houden moet de deur absoluut sluitend dicht zijn. Het geringste spleetje laat al straling door. Men moet volgens de instructies de sluitkanten goed schoon houden en zo gauw het deurtje ook maar een beetje open gaat, schakelt het apparaat zich uit. In de praktijk echter zijn er apparaten die zich niet onmiddellijk uitschakelen. Ook zijn er grote verschillen in de afscherming meetbaar. Wat gebeurt er bij geen onderhoud? Wat bij slijtage? Mensen met pacemakers doen er goed aan zich er verre van te houden. Er is in het algemeen geen controle op verouderde, afbrekende elektromagnetische afscherming van elektrische en elektronische apparatuur bij particulieren.

Frequenties en Golflengte.

Elektromagnetische velden en golven hebben ieder hun eigen frequentie.
Dit geldt voor alle installaties die EM-golven uitzenden zoals radio- en
televisiezendinstallaties, radar en mobiletelefoon zenders.

Frequenties kunnen als volgt worden ingedeeld: [ in Hertz ]

Extreme Low Frequenties [ELF] met een bereik van 0-300 Hz.

Very Low Frequenties [ VLF ] met een bereik van 300-30.000 Hz.

High Frequenties [ HF ] met een bereik van 30 kHz. tot 3.000.000 GHz.
[ Bij deze frequenties kan verwarming van de biologische cellen optreden.]
=============

Binnen de HF kunnen onderverdeeld worden:

Radiofrequenties [ 30 kHz. – 300 MHz. ]

Televisiefrequenties [ 300 MHz. – 3 GHz. ]

Radarfrequenties [ 3 GHz. – 300 GHz. ]

Bij nog hogere frequenties [ vanaf 3.000.000 GHz. ]
wordt gesproken van Ioniserende Straling.


Elektromagnetische Golven .

Hierboven een eenvoudige beschrijving van een momentopname van een elektromagnetische golf van een dipool. Het streepje in het midden is de dipool [zie linker figuur]. Door de voedingsstroom vanuit de zender wordt hier het bovenste gedeelte van de dipool negatief geladen en de onderste helft positief.
Tussen de dipoolhelften ontstaan nu wijd uitstrekkende veldlijnen.
Tijdens het ontstaan van de tweede ,, kwartgolf ,, neemt de lading van de beide dipoolhelften weer af , enzovoort,enz.: ze is dan ongeveer de helft teruggelopen.
Het buitenste deel van het veld gaat weg van de dipool en krijgt een eigenaardige afsnoering. Aan het eind van zo een afsnoering [kwartgolf] zijn beide dipoolhelften weer ongeladen en is de afsnoering van de veldlijnen kompleet. Dit proces herhaalt zich telkens weer en wel met de snelheid van de frequentie van de zender. De oplading van de dipoolhelften wisselt daarbij telkens van polariteit , de ene keer positief [+] en de andere keer
negatief [-].
In het rechtse figuur ziet men het magneetveld van de dipool.
De cirkelvormig lijnen staan echter haaks op de dipool [en het elektrisch veld].
De dichtheid en richting van deze lijnen wisselen in golfvorm.
Het magneetveld wordt gelijk met het elektrisch veld uitgezonden.

Top ^

Hier enkele waarden van vermogens van:

WiFi geeft tot 100 mW. Mobieltjes van 200 mW tot 2000 mW. WLAN-acces-point 30 mW. Pas echter op voor een lekkende magnetron van b.v. 1200.000mW, die is pas echt riskant, speciaal wanneer de deursluiting is beschadigd. Bluetooth klasse 3, tot 1 mW.-- Klasse 2, 0,25mW-2,5mW.-- Klasse 1, 1 tot 100mW.

Afscherming van WLAN-accespoint, WIFI en Bluetooth klasse 1 is te bereiken door er een aluminium hor met alu-horregaas van +/- 50 cm. breed en 30 cm hoog voor te plaatsen,zodat de straling gespreid de ruimte ingaat. Wanneer er bij de buren, direct aan de andere zijde van de wand een zender staat kan men die hiermee eenvoudig weerkaatsen.
Ook kan men er een glasplaat met een opgedampte metaallaag voor gebruiken. [bv. spiegel]

Top ^