Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie

I

Onze, door energietechnische centrales opgewekte elektriciteit, heeft een frequentie van 50 Hz. Bij deze frequentie moet men de eigenschappen van het elektrische veld en die van het magnetisch veld apart van elkaar bekijken. Het gaat bij energietechnisch opgewekte straling dus om onafhankelijke elektrische en magnetische wisselvelden. De bedrijfsspanning bepaalt de elektrische veldsterkte, terwijl de door de leiding vloeiende stroom daarop geen invloed heeft. Daarentegen hangt de sterkte van het magneetveld vrijwel alleen af van de sterkte van de vloeiende stroom; hier speelt de bedrijfsspanning geen rol.
Dit heeft voor het nu navolgende grote consequenties. Stelt u zich een 380 V en 100 Ampère systeem voor. Deze ontwikkelt in zijn omgeving een praktisch even sterk magneetveld op als een 380.000 V en 100 A systeem van een hoogspanningsleiding. Dit terwijl de kapaciteit een factor 1000 verschilt. Alleen de ontwikkelde elektrische veldsterkten verschillen duidelijk. Wanneer men dit constateert zijn de consequenties verstrekkend. Men ziet namelijk dat met betrekking tot het magneetveld niet alleen om die van hoogspanningsleidingen uitgaande spanningen gaat, maar in het algemeen ook om de in de levenssfeer van de eindverbruiker aanwezige 220/380 V verzorging aanwezige situatie, in deze inzichten te betrekken. Nu verder volgens de Maxwell-theorie: heerst er tussen twee elektroden een wisselspanning (bv. 50 Hz), dan ontstaat er tussen de beide elektroden een elektrisch wisselveld, dat in hetzelfde ritme van polariteit verandert. De voortdurende ladingsveranderingen aan de elektroden roepen een aan een magneetveld gekoppelde wisselstroom op die normaliter , in tijd, alleen wat frequentie betreft, met wisselspanning overeenkomt. Meestal is de kapaciteit tussen beide elektroden beslissend voor de sterkte van de vloeiende wisselstroom. Dit geldt speciaal, wanneer binnen een gesloten stroomkring (die hiervoor nodig is), de door kapaciteit C en kringfrequentie ? gevormde blindweerstand xc, voldoende groot is tegenover de andere, zich in de stroomkring bevindende weerstanden (bv. aardingsweerstanden, inwendige weerstanden van spanningsbronnen, etc.). [xc = 1/??C. Kapacitieve blindweerstand xc, Kapaciteit C.]
Dit heeft onder andere voor mensen consequenties! Zijn lichaam komt, in een dergelijk wisselveld, wat bv. in het bereik van een hoogspanningsleiding bestaat, overeen met een elektrode. Vervolgens vloeit er door zijn voldoende geaard lichaam een overeenkomstig grote wisselstroom, ofschoon hij geen lichamelijk contact met spanning- of stroomvoerende delen heeft.Top ^

II


Het elektrische veld EL? in het bereik van een hoogspanningsleiding, influenceert aan het lichaamsoppervlak van de mens, elektrische ladingen, die zich door het wisselveld van 50 Hz voortdurend ompolen. Hierboven een momentopname.De daardoor bepaalde lading toe- en afvoer vormt een 50 Hz wisselstroom I. De grootte hiervan is afhankelijk van de elektrische veldsterkte (of technisch, rekeninghoudend met de draaistroominstallatie; door de bedrijfsspanning U?) en door de tussen de luchtkapaciteit CL van de tussen lichaam en leidingsysteem bestaande blindweerstand xc. De totale stroom, die hierbij door iedere voet naar de aarde loopt, is ongeveer 8?10-6 Ampère per kV/m elektrisch veld(EL?). Dat komt overeen in het lichaam met een gemiddelde stroomdichtheid van 30?10-9 Ampère/cm2, die in het lichaam een elektrisch veld EK? doet ontstaan.


Zie boven: In het menselijk lichaam wordt door een magnetisch wisselveld B? (zoals door elk soort vloeiende stroom I ontstaat), een wervelstroom - stroomdichtheid = j? - geïnduceerd (hier een momentopname), die in samenhang met hoogspanningsleidingen en, wat betreft de grootte, van de door het elektrisch veld veroorzaakte kapacitieve lichaamsstroom te vergelijken is. Met een onderscheid: Het magneetveld doordringt als veroorzaker, in tegenstelling met het elektrische veld, praktisch elke materie die hier een rol speelt, zoals: bomen, struiken, betonvloeren en wanden, daken, kelderfundamenten, de grond en natuurlijk het menselijk lichaam, ongehinderd. Er is dus tegen magneetvelden praktisch geen werkzame afscherming.

Stellingname in de Elektrobiologie

De mens is ontstaan en geëvalueerd hier op aarde. Zijn zintuigen, biologische ritmen, lichamelijke en geestelijke signaalverwerking, afweersystemen en vegetatieve weerstand en zijn natuurkundige samenstelling, zijn op deze wereld geschapen. Zijn ogen zien frequenties van licht en kleur. Zijn oren horen geluidsfrequenties die voor hem van belang zijn. Zijn gevoel de frequenties van warmte en trillingen. Elk deel en orgaan van zijn lichaam heeft zijn eigen frequentie.

Overzien wij nu het natuurlijke frequentiegebied van de elektromagnetische straling:Top ^

dan zien we een chaos van gillende en krijsende signalen,
die we met onze lichamelijke sensoren niet kunnen waarnemen, maar die ons voortdurend belasten, en die vroeger niet bestonden. Dit alles is in de laatste 80 jaar ontstaan. We zien, dat er in het natuurlijke bereik vroeger enorme leemtes en stiltes waren, die nu geheel gevuld zijn met kunstmatige elektromagnetische straling, die ons lichaamsvreemd is, die we niet zien, horen of voelen kunnen. Ons afweersysteem is voortdurend in de weer, ook ‘s nachts als we moeten slapen en regenereren. Jonge kinderen, oudere mensen en mensen met een verzwakt afweersysteem zijn kwetsbaar voor deze kunstmatige, ongecontroleerde invloeden. Maar omdat wij ze niet kunnen herkennen, hebben wij ook geen mogelijkheid ze te ontwijken. Een hete kachel raak je niet aan en bij te sterke geluiden sluit je de oren, zoóók je ogen bij fel licht. Het heeft 40 jaar geduurd eer we erachter kwamen, dat asbest gevaarlijk was en nog eens 20 jaar voor het verboden werd. In Japan duurde het 50 jaar - twee volle generaties - eerdat men, aan de hand van geboortemutaties, erachter kwam, dat zelfs de lichtste radioactieve straling bij langdurige blootstelling (dosis equivalent) de mens in zijn evolutie aantast. Tegen hoge belastingen kan de mens zich beschermen; aan de hand van reacties op korte termijn kunnen wij herkennen en vermijden. Voor al het andere moeten wij beschermd worden door onze geleerden, die door langdurige onderzoeken, weet kunnen krijgen van de risico’s die de mens loopt bij de voortdurende uitbreiding van de elektromagnetische vervuiling.

Top ^

Kosmische Straling:

,, Bundelt kosmische straling zich op sommige plaatsen?,,.

Wanneer de straling van de zon binnendringt in de aardatmosfeer,zwakt ze daardoor af. Straling met een golflengte korter dan 100nm. wordt al in hoogten boven de 100km. geabsorbeerd. De energie die in die straling zit, wordt bij de ionisatie van atomen en moleculen van de gassen stikstof en zuurstof ,, verbruikt ,,.ofwel in bewegingsenergie van de elektronen omgezet, die uit de atomen en moleculen geslagen zijn. Ook splijting van moleculen [dissociatieprocessen] zorgen voor een bijdrage in deze absorptie.
De bewegingsenergie van deze moleculaire brokstukken en de elektronen worden tenslotte in warmte omgezet. Dit is de reden voor de hoge temperaturen [meer dan 1200 graden Celsius],die in de bovenste laag van de atmosfeer heerst. In het bereik tussen 100 en 200nm. vindt de absorptie plaats in de hoogte van 50 tot 100km, en dan hoofdzakelijk door moleculaire zuurstof. Golflengten tussen 200 en 300nm[ultraviolet] worden hoofdzakelijk door ozon in de stratosfeer op 20 tot 40km. hoogte geabsorbeerd. De ozonmoleculen die uit drie zuurstofatomen bestaan, worden door de absorptie van de ultraviolette straling in een in een zuurstofmolecuul en een vrij zuurstofatoom gespleten. Beide brokstukken krijgen daardoor extra bewegingsenergie en geven dat als warmte aan de omgeving af. Dit heeft tot gevolg, dat de stratosfeer tot temperaturen rond de 0 graden Celsius wordt verwarmd, het is daar dus 50 graden warmer dan op 10 km. hoogte.
Zolang er in de stratosfeer een chemisch evenwicht was, was de ozonconcentratie constant, want uit de brokstukken van ozon[zuurstofatomen en moleculen] vormen zich steeds weer nieuwe ozonmoleculen. Dit evenwicht is echter sterk verstoord omdat de mens grote hoeveelheden fluor-chloor-koolwaterstoffen [FCKW], halogenen, chloorhoudende oplosmiddelen en andere gassen in de lucht ,,geblazen,,heeft.
De concentratie van het ozon neemt [af en toe] drastisch af, wat allereerst boven Antarctica merkbaar was, in de laatste jarenechter ook steeds sterker boven de noorderhelft van de aardbol. Algemeen noemt men dit verschijnsel ,,het Ozongat,,. Omdat de onder de ozonlaag liggende luchtmassa's voor de kortgolvige ultraviolette straling over het algemeen transparant zijn, heeft de verstoring van de ozonlaag tot een sterke toename van deze biologisch overwegend schadelijke straling op de aarde geleid.
Speciaal in de buurt van deze ,, ozongaten ,, is de intensiteit van de UV-straling zo sterk gestegen, dat in de komende decennia met een sterke toename van ziekten zoals huidkanker, grauwe staar , en dergelijke die met een verzwakking van het immuunsysteem samenhangen, te rekenen is. Nog afgezien van de schade van veel grotere omvang aan zeeplankton en planten en gewassen op het land.

AARDSTRALEN en Geologische storingen .

Aardstralen zijn overal. Er is op aarde geen vierkante meter zonder b.v. Radioactieve straling . Overal laat b.v. een kompasnaald de magnetische kracht van de aarde zien.
Aardstraling is dus een vlaktedekkende, veelsoortige maar fysiek meetbare realiteit .
Aardse straling is in de juiste dosis natuurlijk , belangrijk en van Levensbelang . Hetzelfde geld voor zonnestraling . Van beide moeten we een teveel en te weinig vermijden .
Geologische storingen zijn zone’s met veranderde aardstraling . Hier zijn ten opzichte van andere plaatsen , opvallende afwijkingen meetbaar .
De radioactieve aardstraling is verhoogd en de stroomdichtheid van het aardmagnetische veld neemt onharmonisch toe- of –af . Ook ziet men een veranderde Inclinatie .
Geologische storingen zijn het gevolg van ondergronds stromend water[waterader] of andere geologisch opvallende situaties zoals verschuivingen en breuken .
HIER komen we nu in een ,, Hokus Pokus ,,-gebied [voor de leek]. Men denke aan wichelroedelopers- pendelaars- charlatans en piskijkers , die een ,,Bisnis,, maken van onwetendheid en angst .

Top ^

Wat kan er nog meer worden gemeten?

Speciaal voor het binnenklimaat kunnen de volgende aanvullende metingen verricht worden:

Inclinatie van aardmagneetveld
Lucht-Ionen en Ionisatie
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Fijnstofmetingen
Computers conform TCO’99
Zuurstof
CO2.
CO.
O3.