Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 




,,  Elektrosmog  Nederland ,,



Ethische problematiek

Het lijkt zinvol en op grond van de huidige wetenschap gerechtvaardigd een internationale commissie samen te stellen, die de ethische kant van het elektrosmogprobleem gaat onderzoeken. Het kan niet zo zijn dat de grenswaardebepalingen ten aanzien van emissies uit een hoek komen die daardoor schade zou kunnen lijden.
Te onderzoeken valt:

- Wat kan men van een groep mensen, wat in het bijzonder van een enkele mens t.o.v. de algemene bevolking, t.a.v. lichamelijke belasting, hinder, klachten en ziekten vergen?
- Men kan op z’n minst proberen definities te geven om vast te kunnen stellen waar de grens ligt tussen effect, werking van algemene aard of beïnvloeding van de levenskwaliteit aan de ene kant en de beschadiging ofwel schadelijke werking aan de andere kant, waarbij men rekening houdt met statistisch relevante samenhang.
- Speciaal moet men acht slaan op statistische uitschieters en daarmee op de vraag door welke ‘zekerheidsfactor’ bij de invoering van maximaal toelaatbare c.q. magnetische belastingen met deze ‘uitschieters’ rekening wordt gehouden om ook deze bijzonder betrokken personen te beschermen, maar zonder daardoor extreme consequenties uit te lokken.
- Een zakelijke en neutrale informatie en voorlichting naar de bevolking toe.

Kijk ook eens op: www.elektrosmog.nl


Top ^

Elektrosmog IV (01-01-‘98)

“E.M.C.” (ElektroMagnetische Verdraagzaamheid), heet sinds 01-01-’96 de gesanctioneerde wetgeving voor elektromagnetische emissies. Bedoeld om gevoelige technologiën te beschermen. Een E.M.C. (ook wel C.E.) voor mensen is er niet. Dat is natuurlijk niet zo belangrijk; zijn de hersenen minder waard dan een computer?? Iedere fabrikant is verplicht zijn elektronische apparatuur zo te vervaardigen en af te schermen, dat zij andere apparatuur niet kan storen. Een technisch apparaat, wat zóveel spanning vertoont als menig in bed liggend mens, is dankzij E.M.C. ondenkbaar. Een technisch apparaat waarop een aktieve of passieve spanningzoeker gaat branden is volgens E.M.C. verdacht en moet gerepareerd worden. Een computerchip gaat bij veldsterkten, die voor ménsen door de Gezondheidsraad toegelaten worden, kapot. Door de invloed van veldsterkten, die officieel voor mensen worden toegestaan, vallen gevoelige technologiën uit, programma’s worden verstoord, rekenmachines verrekenen zich, EEG’s en ECG’s vertonen valse curven, bij Tv’s en PC’s wisselen de kleuren en het beeld gaat flakkeren en dansen. Zweden doet intensief wetenschappelijk onderzoek naar “Elektrosmog”. Computerbeeldscher-men worden sinds 1995 over de hele wereld volgens de actuele Zweden-Norm verkocht, om zich voor straling te beschermen. Het Zweedse National Council for Metrology and Testing heeft deze normen, samen met de Zweedse regering, Arbeidersbonden en verschillende wetenschappelijke instituten, ontwikkeld. Ze heten MPR-II en TCO normen. De aktuele MPR-II-norm zet voor laagfrequente elektrische wisselvelden op 50 cm afstand in het frequentiebereik I, van 5 tot 2000 Hz, op 25 V/m. Voor frequentiebereik II, van 2000 Hz tot 400 kHz, 2,5 V/m. Vanaf 1-01-2000 wordt deze overgangsnorm vervangen door de Zwedennorm “T.C.O 99.”. Zij is nòg scherper gesteld. In plaats van 50 cm meetafstand, nog maar 30 cm. In frequentiebereik I nog slechts 10 V/m en in bereik II nog slechts 1 V/m. In de vrije ruimte mag men dit beslist niet meten! Hierbij steken de Gezondheidsraadaanbevelingen, de W.H.O.-normen en die van I.R.P.A. toch wel komisch af; Grenswaarde-vergelijk elektrische velden 50 Hz:

- G.R.-W.H.O.-I.R.P.A. (bevolking) 5000 V/m.
- Zwedennorm M.P.R.II (50 cm afstand) 25 V/m.
- Zwedennorm T.C.O. 99. (30 cm afstand) 10 V/m.
- Aanbeveling kritische wetenschappers <10 V/m.
- Bouwbiologie: • slaapplaats <1 V/m.
- werk <5 V/m.

Honderden kritische wetenschappers, werkend aan universiteiten over de gehele wereld worden in het rapport van de Gezondheidsraad 1992 niet eens in hun literatuurlijst genoemd. Wel echter mensen, die op een of andere manier binding met het bedrijfsleven hebben. En die hebben dan ook nog zwijgplicht bij onderzoeksresultaten. Wat maakt elektriciteit zo riskant? Waarom worden mensen na een Elektrosmog-sanering gezond? Zijn het de velden? De lichaamsspanning, of de stromen die in het lichaam worden opgewekt? Of de invloed op het ruimteklimaat? Verandering van Lucht-Ionisatie? Zijn het de frequenties, of de mengsels daarvan? Misschien de harmonischen of spanningsspitsen in het net of veldsterkteveranderingen? De gevoeligheid tijdens de slaapfase, conditie, immuunsysteem, voorgeschiedenis, ziektebeeld, ouderdom, overgevoeligheid of iets onbekends? Of een samenspel van verschillende factoren? Het is verstandig uw huis op velden, golven en straling te laten controleren en te saneren. Zo lang er nog te veel onzekerheden zijn is het motto: Baat het niet, het schaadt ook niet en meten is weten. Inlichtingen, metingen en sanering: J. Houtenbos, 0251-657943.

Top ^

Elektrosmog V (15-01-’98)

Ik hou van stroom. Stroom heeft zo z’n voordelen. Het stelt mij in staat naar Pavarotti te luisteren, geeft licht in de duisternis en doet de was. Maar stroom heeft ook zo zijn nadelen en die uiten zich onder andere in ónnatuurlijke, magnetische wisselvelden. Die vindt men niet alleen bij hoogspanningsleidingen, maar ook rond de ondergrondse kabels!! Overal waar stroom loopt kan men ze vinden. Ze zijn in de praktijk nauwelijks af te schermen., wat komt door hun lange golflengte; 50 Hz = 6.000 km. Alle wetenschappers zijn het erover eens dat de uitstoot van het kanker remmende hormoon Melatonine door magnetische wisselvelden geremd wordt. Melatonine regelt ook ons slaap-waak ritme. Een verandering in deze huishouding leidt tot slaapstoornissen, stress en ziekte. Laten we hopen dat de grenswaarden voor elektrosmog sneller tot stand komen dan die van bv. Röntgen, Asbest, Formaldehyde, Nitraten en Autogassen. Misschien is de bevolking het zat om in het spel ‘Economische Groei, tegen Volksgezondheid’, altijd aan het kortste eind te trekken. Wie gelooft tegenwoordig nog in de sussende taal van vertegenwoordigers van industrie, wetenschap, reclame en politiek? Zeker niet de zelfs middelmatige consument! Ook voor magnetische wisselvelden hebben we in Nederland geen wettelijke normen om de mens en zijn omgeving voor elektrosmog te beschermen. We hebben enkel ‘aanbevelingen’. Maar misschien één ‘officiële’, de DIN/VDE-norm 0848 voor werklui ‘5 Miljoen n.T.’! Maar zelfs als ik op de hoogspanningsdraden ga koordansen, kan ik zóveel niet meten. Minder onder de noemer Voorzorg, maar meer omdat men zich van biologisch gevaar bewust is, hebben Zweedse wetenschappers samen met de regering en arbeidsbonden; de reeds in het vorige stukje genoemde MPR-2 richtwaarden voor magnetische wisselvelden vastgesteld. Monitoren mogen geïmporteerd, nóch gefabriceerd worden in Europa, zónder aan deze normen te voldoen! Vanaf 1-01-2000 wordt deze norm door een scherpere norm, de T.C.O.99 afgelost. Wordt het niet tijd dit ook voor T.V.toestellen te laten gelden ! De enige afscherming die voor hen geldt is de voorgeschreven kijkafstand .


Grenswaarde-vergelijk magnetische velden 50 Hz:

- DIN/VDE 0848 arbeidsplaats 5.000.000 n.T.
- DIN/VDE 0848 bevolking 400.000 n.T.
- Wereld Gezondheids Organisatie (W.H.O.) 100.000 n.T.
- Internationale stralingbescherming commissie (IRPA) 100.000 n.T.
- DIN/VDE 0107 voor medische ruimtes (EEG) 200 n.T.
- DIN/VDE 0107 voor medische ruimtes (ECG) 400 n.T.
- Zweedse norm MPR-2 (50 cm afstand) 250 n.T.
- Zweedse norm TCO -99(30 cm afstand) 200 n.T.
- Zweedse aanbeveling voor hoogspanningleidingen
  bij speelplaatsen en scholen e.d.*
200 n.T.
- Aanbeveling kritische wetenschappers 100 n.T.
- Bouwbiologie: slaapplaats
  werkplek
20 n.T.
100 n.T.
   
*Of 80 meter afstand  

Elektro-sensibelen worden wel uitgelachen. Logisch, niet iedereen die denkt elektro-sensibel te zijn is het ook. Logisch óók, dat veel elektro-sensibelen helemaal niet weten dat ze het zijn. Ik wil niet weten hoeveel elektro-sensibelen jarenlang lijden; artsen, alsook ziekenfondsen, zonder resultaat lastig vallen en nooit aan het aspect van elektro-sensibiliteit denken. Meestal worden ze als dwazen bestempeld en in de hoek van psychosomatische ziekten gedrongen. Zo lang er nog zoveel onzekerheden bestaan kan het geen kwaad uw huis op velden, golven en straling te laten controleren en te saneren. Inlichtingen, metingen en sanering: J. Houtenbos, 0251-657943.

Top ^